Oznam pre žiadateľov o pridelenie zodpovednostnej značky - umelecká činnosť podľa autorského zákona.

Ako postupovať pri žiadosti o pridelenie zodpovednostnej značky pre osobu vykonávajúcu činnosť,  spočívajúcu v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti chránenej zákonom č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich  s autorským právom (autorský zákon).

OZNAM

Osoba vykonávajúca činnosť,  spočívajúcu v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti chránenej zákonom č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich  s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje túto  činnosť  Puncovému úradu SR v súlade s § 31 odsek 4 zákona č.94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov  (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov na  tlačive: „Registrácia a pridelenie vyobrazenia zodpovednostnej značky“, zverejnenom na webovom sídle úradu v časti „Na stiahnutie/Tlačivá a dokumenty/Registrácia a pridelenie vyobrazenia zodpovednostnej značky“.

Oznamovateľ k vyplnenému tlačivu priloží:

  • kópiu  osvedčenia  o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla, vydaného  príslušným  daňovým  úradom,
  • príp. doklad o absolvovanom vzdelaní, resp. doklad o absolvovaní  príslušného vzdelávacieho kurzu
  • príp. doklad o členstve v organizácii (komore)   umelcov a pod. 

 

UPOZORNENIE !

Činnosť, ktorá spočíva v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti  chránenej osobitným predpisom (autorským zákonom) si  nemožno zamieňať s pravidelne vykonávanou  činnosťou, ktorá je predmetom náplne  remeselnej živnosti  „Zlatníctvo – Klenotníctvo“. V takomto prípade sa jedná o neoprávnené podnikanie.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím