Profil PÚ

Poslanie a postavenie úradu

Puncový úrad Slovenskej republiky bol zriadený zákonom NR SR č.125/1993 Z.z.

Poslaním Puncového úradu, ako orgánu štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov, je chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi.

Puncový úrad plní úlohy, ktoré pre neho vyplývajú z puncového zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pôsobnosť Puncového úradu je vymedzená ustanovením § 7 zákona č.94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).

V zmysle uvedeného ustanovenia Puncový úrad:

 • vykonáva puncovú kontrolu podľa § 10,
 • vykonáva puncovú inšpekciu podľa § 38,
 • prideľuje, uznáva a zrušuje zodpovednostné značky,
 • overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov a zliatin pri razbe mincí,
 • overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,
 • vykonáva identifikáciu drahých kameňov,
 • vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“),
 • vedie zoznam registrovaných zliatin a vydáva osvedčenie o zápise klenotníckych zliatin do zoznamu registrovaných zliatin,
 • vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a drahými kameňmi5) (ďalej len „register“),
 • na vyžiadanie vykonáva znaleckú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov,
 • vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
 • ukladá v prvom stupni pokuty,
 • prijíma opatrenia podľa osobitného predpisu.Puncový úrad je členom Medzinárodnej asociácie puncových úradov (Internetional Association of Assay Offices) a členom Dohovoru pre skúšanie a označovanie tovaru z drahých kovov (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) a pravidelne sa zúčastňuje ich zasadnutí.

Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku na zasadaniach Puncových úradov krajín V 4 a zasadaniach Puncovej rady slovenského a českého Puncového úradu v rámci existujúcej puncovej únie.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím