Otázka: Keď je tovar z drahých kovov  označený zodpovednostnou značkou a platnou puncovou  značkou Puncového úradu iného členského štátu Európskej únie, je potrebné tento tovar doznačiť mojou  zodpovednostnou značkou?                                                                 

 Odpoveď: Ak je tovar z drahých kovov označený puncovými značkami puncového úradu iného členského štátu EÚ s kompatibilným puncovníctvom so SR (Veľká Británia, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Chorvátsko) a ak je označený zodpovednostnou značkou  pridelenou a zaregistrovanou  v inom členskom štáte,  nie je potrebné takýto tovar doznačiť Vašou zodpovednostnou značkou.

 

Otázka: Uznáva Puncový úrad SR zodpovednostné značky zaregistrované v iných štátoch EÚ?

Odpoveď : Puncový úrad SR uznáva a v prípade potreby aj  registruje zodpovednostné značky pridelené v iných členských štátoch EÚ, na základe písomnej  žiadosti a  predložených relevantných  dokladov o registrácii tejto značky v inom členskom štáte EU.

 

Otázka: Označuje  úrad SR zliatky z drahých kovov?

Odpoveď : V súlade s § 29 ods.2  zákona č.94/2013 Z.z. úrad označuje len zliatky, ktoré sám stavil z predložených výrobkov z drahých kovov, polotovarov, vrátane iných zliatkov, zlomkov alebo odpadov z drahých kovovo. Zliatok úrad označí vyrazením úradného znaku na označovanie zliatkov. Ak to veľkosť zliatku dovoľuje, vyrazí naň úrad rýdzosť, inak tento údaj uvedie v priloženom osvedčení o skúške rýdzosti.

 

Otázka : Je potrebné označiť podlimitný tovar zodpovednostnou značkou?

Odpoveď: V súlade s § 25 ods.1 zákona č.94/2013 Z.z. musí výrobca alebo obchodník tovar s veľmi nízkou hmotnosťou (podlimitný) trvanlivo označiť zodpovednostnou značkou a rýdzostným číslom. Ak je to z dôvodu charakteru tovaru alebo rozmerov tovaru účelné úrad na základe dohody s výrobcom alebo obchodníkom tovar označí laserom, zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia o rýdzosti tovaru.

 

Otázka : Je možné predávať 9 -karátové zlato na území Slovenskej republiky?

Odpoveď : V zmysle  § 4 odsek 1 písmeno f puncového zákona  č.94/2013 Z.z. je rýdzosť 375/1000 (9kt) najnižšia zákonná rýdzosť pre zlatý tovar a  je možné so zlatým tovarom rýdzosti 375/1000 na území Slovenskej republiky obchodovať.

 

Otázka : Môže dovozca označovať tovar zodpovednostnou značkou sám, alebo ho môže nechať označiť u zahraničného výrobcu?

Odpoveď :  Dovozca môže nechať označiť cudzí tovar svojou zodpovednostnou značkou aj u zahraničného výrobcu, avšak tvar a rozmery pridelenej zodpovednostnej značky musia ostať zachované.  Dovozca si môže dovezený tovar nechať označiť pridelenou zodpovednostnou značkou aj na úrade.

 

Otázka : Má právo puncová inšpekcia odobrať výrobky ponúkané na predaj?

Odpoveď : V súlade §38 ods.2 písm. e)  puncového  zákona č.94/2013 Z.z,. zamestnanec úradu, písomne poverený riaditeľom úradu, je oprávnený odoberať tovar, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie , že nebol predložený na puncovú kontrolu podľa zákona alebo tento tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanej osobe lehotu 30 dní na jeho predloženie úradu na vykonanie puncovej kontroly.

 

Otázka: Môže sa na slovenský trh dovážať tovar z drahých kovov, ak nemá zákonnú rýdzosť ustanovenú puncovým zákonom?

Odpoveď :  Na slovenský trh sa môže dovážať tovar z drahých kovov aj s inou ako zákonnou rýdzosťou,   avšak v  súlade s § 17 odsek 5 puncového zákona č.94/2013 Z.z. cudzí tovar s inou ako zákonnou rýdzosťou, ktorá je zákonnou rýdzosťou podľa právnych predpisov štátu, z ktorého tovar pochádza a je vyššia, ako sú najnižšie zákonné rýdzosti  podľa § 4 ods. 2-4 zákona č. 94/2013 Z.z.  pre jednotlivé drahé kovy, označí úrad puncovou značkou pre najbližšiu nižšiu zákonnú rýdzosť.

 

Otázka : Je povinnosť v zmysle zákona zaregistrovať sa na úrade v prípade obchodovania so  šperkmi, ktorých len malú časť tvoria drahé kovy ( uzávery, úchytky...)?

Odpoveď : Zaregistrovať sa na úrade je povinnosťou nielen podnikateľských subjektov, ktorých predmetom podnikania je výroba tovaru, kompletizácia tovaru z polotovarov, oprava tovaru, výroba alebo spracovanie klenotníckych zliatin , mincí alebo dentálnych drahých kovov ale aj  každého podnikateľského subjektu, ktorého  predmetom podnikania je  obchodná činnosť,  v rámci ktorej nakupuje akékoľvek výrobky z drahých kovov na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti. .

Výrobcovia a obchodníci s drahými kovmi sú povinní do 15 dní odo dňa zápisu do živnostenského registra alebo obchodného registra úradu písomne oznámiť predmet podnikania, sídlo a miesto podnikania, adresy prevádzkarní ak sú zriadené a adresu pre písomný styk, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania( §31ods.1 zákona č. 94/2013 Z.z.).

 

Otázka : V ktorých prípadoch sa vykoná chemická skúška rýdzosti tovaru z drahých kovov  predkladaného na puncovú kontrolu?

Odpoveď : Chemickú skúšku rýdzosti vykoná úrad na náklady predkladateľa, ak tuzemský tovar alebo cudzí tovar je vyrobený z inej ako registrovanej zliatiny , alebo ak nedeštruktívna skúška rýdzosť nepreukázala. Pri starom tovare alebo opravenom tovare môže úrad vykonať chemickú skúšku len so súhlasom predkladateľa. Na vykonanie chemickej skúšky je úrad oprávnený odobrať potrebnú vzorku skúšaného tovaru, ak ju nepredloží predkladateľ.

         

Otázka : Je možné požiadať úrad o uznanie atypickej zodpovednostnej značky?

Odpoveď : Áno, fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába, dováža alebo obchoduje s  tovarom z drahých kovov na území SR  v súlade s príslušným oprávnením podľa osobitných predpisov (živnostenský zákon, autorský zákon, školský zákon a pod.) môže (v odôvodnených prípadoch)  požiadať o uznanie  atypickej zodpovednostnej značky. 

Táto osoba je povinná pred podaním žiadosti prekonzultovať tvar a obsah zodpovednostnej značky s príslušným pracovníkom Puncového úradu zodpovedným za  prideľovanie a uznávanie zodpovednostných značiek. Súčasťou žiadosti o uznanie atypickej zodpovednostnej značky je jej nákres a technický popis v písomnej aj elektronickej forme.

 

Otázka : Môže zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá obchoduje s tovarom z drahých kovov na našom území požiadať o uznanie a zaregistrovanie  svojej zodpovednostnej značky?

Odpoveď : Áno, zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá obchoduje s tovarom z drahých kovov na našom území, môže požiadať o uznanie a zaregistrovanie  svojej zodpovednostnej značky, ktorá jej bola pridelená príslušným orgánom členského štátu Európskej únie. Táto osoba,  podáva žiadosť v písomnej forme na formuláre, ktorý je zverejnený a voľne prístupný na webovom sídle Puncového úradu. K žiadosti o uznanie a zaregistrovanie takejto zodpovednostnej značky je žiadateľ povinný doložiť relevantné doklady  príslušného orgánu členského štátu Európskej únie (registračného miesta) vrátane  nákresu a technického popisu značky v písomnej aj elektronickej forme a samozrejme zahraničný podnikateľský subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť na našom území   musí spĺňať podmienky živnostenského zákona a mať splnenú ohlasovaciu povinnosť (registráciu)  na Puncovom úrade

 

Otázka : Môže fyzická alebo právnická osoba,  ktorá dovezie na naše územie tovar z drahých kovov z iného členského štátu EU označený zodpovednostnou značkou  pridelenou a zaregistrovanou príslušným orgánom členského štátu EU, požiadať o uznanie tejto zodpovednostnej značky bez jej registrácie  pri predkladaní tovaru na puncovú kontrolu?

Odpoveď : Áno môže písomne požiadať o uznanie tejto zodpovednostnej značky bez registrácie, pričom žiadateľ je povinný spolu s tovarom predložiť relevantné doklady  o tom, že značka je už zaregistrovaná v niektorom inom členskom štáte .

 

Otázka : Ak je tovar z drahých kovov  ( nad hmotnostný limit zlata, striebra a platiny ) už   označený  zodpovednostnou značkou a puncovou značkou  je povinnosť aby takýto tovar bol označený aj príslušným rýdzostným číslom?

 Odpoveď : Ak je tovar z drahých kovov už označený  zodpovednostnou značkou a puncovou značkou  nie  je povinnosť takýto tovar označovať aj rýdzostným číslom. Povinnosť označovať tovar z drahých kovov  rýdzostným číslom sa vzťahuje na tovar s veľmi nízkou hmotnosťou (podlimitný tovar), ktorý nepodlieha povinnej puncovej kontrole. Tovar s veľmi nízkou hmotnosť musí byť označený aj zodpovednostnou značkou.

Puncovou značkou v zmysle puncového zákona č. 94/2013 Z.z. § 2 ods.8 sa „rozumie znak vyjadrujúci príslušnú zákonnú rýdzosť drahého kovu umiestnený v charakteristickom obryse, ktorým úrad označuje tovar“.„Puncová značka príslušnej rýdzosti je ustanovená pre každú zákonnú rýdzosť a pre každý drahý kov. Opis a vyobrazenie puncových značiek  ustanovuje vyhláška MH SR č. 119/2013 Z.z.

 

Otázka : Podlieha  povinnej puncovej kontrole strieborný tovar s hmotnosťou 2,35 g?

Odpoveď :  Strieborný tovar s hmotnosťou 2,35 g sa považuje za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou, nakoľko pri určovaní hmotnosti strieborného tovaru na celé gramy je podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania  tolerancia nahor pri striebornom tovare do 2,49 g. Tovar s veľmi nízkou hmotnosťou nepodlieha povinnej puncovej kontrole , avšak ak má byť predmetom obchodovania na území SR  musí byť označený zodpovednostnou značkou a príslušným rýdzostným číslom a musí spĺňať podmienky ustanovené puncovým zákonom.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím