OZNAM PRE KLIENTOV PÚ

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE BYROKRACIE

Vážení podnikatelia s drahými kovmi, ktorí v súlade so zákonom
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov č. 94/2013 Z.z. využívate služby
a spolupracujete s Puncovým úradom SR


Dovoľujem si Vás informovať, že v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
Puncový úrad SR zavádza od účinnosti zákona 1.9.2018 tieto


OPATRENIA NA ZNÍŽENIE BYROKRACIE

Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej len PÚ SR) v snahe zjednodušiť procesy
administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb pri svojej úradnej činnosti je
povinný a oprávnený získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch
verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy v nevyhnutnom
rozsahu bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem údajov a výpisov
z registra trestov, sa považujú za skutočnosti všeobecne známe, tieto údaje a výpisy sú
použiteľné na právne účely.
Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných
systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, je možné
požiadať o predloženie výpisov v listinnej podobe, ktorá však nesmie byť staršia ako 30
dní.


Tieto opatrenia sa budú týkať najmä:


1. Registrácia podnikateľov


Pracovník PÚ SR nebude od fyzických a právnických osôb vyžadovať pre zapísanie do
registra PÚ SR výpisy z obchodného registra a živnostenského registra v listinnej forme,
ale na získanie potrebných informácií bude využívať informačné systémy verejnej
správy.


2. Prideľovanie zodpovednostných značiek


Pracovník PÚ SR nebude od fyzických a právnických osôb vyžadovať pre pridelenie
zodpovednostnej značky, výpisy z obchodného registra a živnostenského registra
v listinnej forme, ale na získanie potrebných informácií bude využívať informačné
systémy verejnej správy.


3. Výkon inšpekcie


Inšpektori PÚ SR nebudú od kontrolovaného subjektu pri výkone inšpekcie vyžadovať
živnostenský list a výpis z obchodného registra a ostatné oprávnenia v listinnej forme, ale
na získanie potrebných informácií budú využívať systémy verejnej správy cez notebook,
prípadne mobil.


4. Listinné formuláre


V súčasnosti používané listinné formuláre (žiadosť o pridelenie, uznanie, zrušenie
zodpovednostnej značky, žiadosť o zapísanie klenotníckej zliatiny do zoznamu
registrovaných zliatin, žiadosť o uznanie zliatiny, žiadosť o vydanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti, objednávky pre výkon úkonov a iné ), budú preformátované na
elektronické formuláre, aby sa formality týkajúce sa podnikania v oblasti drahých
kovov dali vybaviť elektronicky priamo z webovej stránky PÚ SR.
V súlade s platným zákonom č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov a
z právnych noriem v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov nevyplývajú pre
právnické a fyzické osoby také zaťažujúce administratívne povinnosti , aby bolo
potrebné odstránenie týchto povinností z dôvodu zníženia administratívnej záťaže.
Taktiež z činnosti Puncového úradu SR nevyplývajú žiadne ďalšie
procesy administratívneho zaťaženia fyzických a právnických osôb.


Doc.Ing. Alena Longauerová, PhD.
Riaditeľka Puncového úradu SR

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím