DÔLEŽITÉ!

Usmernenie MV SR k plneniu povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické a fyzické osoby oprávnené obchodovať s drahými kovmi alebo drahými kameňmi.

Usmernenie k plneniu povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické a fyzické osoby oprávnené obchodovať s  drahými kovmi alebo drahými kameňmi, a ktoré sú oprávnené uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov alebo prevádzkovať záložňu, ktoré sú zaradené medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 297/2008 Z.z.

Investície do drahých kovov a kameňov patria v súčasnosti medzi dlhodobejšie investície, môžu však  predstavovať riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Nákup drahých kovov a kameňov si vo väčšine prípadov vyžaduje väčšie investície, avšak z hľadiska zachovania hodnoty majetku môže byť takéto investovanie zaujímavé aj pre osoby, ktorých finančné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti. Finančná spravodajská jednotka  upozorňuje  obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľov záložní, aby považovali klientov za rizikových z hľadiska legalizácie alebo financovania terorizmu najmä vtedy, ak existujú pochybnosti o pôvode  predmetov s drahých kovov a kameňov, resp. finančných prostriedkov a ak by  išlo o hotovostné obchody, ktoré by vzhľadom na objem finančných prostriedkov vybočovali z bežného rámca.

Aby bol obchodník s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľ záložní pripravený plniť povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z.z. je povinný mať vypracovaný program podľa § 20 ods. 2 písm. a) až k) zákona č. 297/2008 Z.z., ktorý má byť pracovnou pomôckou tzv. (manuálom) pre povinnú osobu pri plnení povinnosti podľa  zákona č. 297/2008  Z.z. v praxi,  prispôsobený k organizačnej štruktúre, veľkosti, skutočným možnostiam a podmienkam povinnej osoby.

Dôležitú pozornosť v programe je potrebné venovať:

-  určeniu foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, na základe ktorej je zaradená medzi povinné osoby,

- spôsobu, akým, kedy a kto starostlivosť vo vzťahu ku klientovi vykonáva a jej rozsah, kde je potrebné podotknúť aj časté opomenutie povinnosti zistenia vlastníckej štruktúry klienta, či klient koná vo vlastnom mene a či klient je politicky exponovaná osoba, pri zistení ktorej je povinná osoba povinná postupovať podľa § 10 aj podľa § 12 ods. 2 písm. c) bod 1. až 3. zákona č. 297/2008 Z.z.,

- pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku (zlomkového zlata a pod.),  na základe ktorého záväzkový vzťah vzniká,

- spôsobu hodnotenia a riadenia rizík, kde boli pri kontrolách u povinných osôb najčastejšie zistené nedostatky.

 Pri vypracovaní programu hlavne s neustále sa vyvíjajúcim trendom rizík je potrebné  čerpať aj z odporúčaní   na internetovej stránke FSJ:  

www.minv.sk/financna-policia.sk

na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

a na stránke Ministerstva financií SR: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml, kde je možné sledovať aj rezolúcie Bezpečnostnej rady  OSN.

Finančná spravodajská jednotka zvlášť upozorňuje  obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi a prevádzkovateľov záložní na povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z., podľa ktorého je povinná osoba povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2.000 EUR ak nejde o prípady podľa § 10 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.

Povinná osoba je povinná  doklady preukazujúce vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi predložiť finančnej spravodajskej jednotke pri kontrole plnenia a dodržiavania povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím