Členstvo a aktivity PÚ

Puncový úrad zastupuje Slovenskú republiku v dvoch medzinárodných profesijných inštitúciách.

Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov(Hallmarking Convention):

Medzinárodná zmluva o cezhraničnom obchode s výrobkami z drahých kovov, podpísaná v novembri roku 1972. Momentálne má 19 členských štátov. Činnosť Dohovoru je riadená Stálym výborom reprezentantov členských krajín, ktorý tiež určuje technické požiadavky a skúma systémy a procedúry puncovníctva v pristupujúcich krajinách.


Medzinárodná asociácia puncových úradov(IAAO):


IAAO má 37 členov z 30 krajín. Členmi sú nominovaní reprezentanti alebo predstavení štátom ustanoveného puncového úradu. Pozorovateľmi môžu byť ostatné organizácie pôsobiace v oblasti drahých kovov. Základnou listinou je „Memorandum porozumenia“ (štruktúra, ciele a organizácia asociácie) musia ho signovať členovia aj pozorovatelia.